Vissza a kezdőlapra

Adatkezelési tájékoztató

elfogadásának időpontja: 2022. szeptember hó 26. napja

 

Adatkezelő

Név: SyncWell Kreatív Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-340872

Levelezési cím, panaszkezelés: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

E-mail: kardanjavitas@gmail.com

Telefonszám: +36/70-673-4444

Weboldal: https://kardanjavitas.hu/

Adatvédelmi kapcsolattartó közvetlen elérhetősége: kardanjavitas@gmail.com

 

Tárhelyszolgáltató

Cweb Hosting Kft
1173 Budapest, Borsó utca 12-32
Tel: +36-70-282-7206
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-405273
Adószám: 32069473-1-42
Közösségi adószám: HU32069473

Preambulum

Az adatvédelem a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összességét jelenti, amelynek célja az érintett személyek jogainak védelme, és annak megakadályozása, hogy a személyes adatokat se jogosulatlanul, se véletlenül ne ismerhessék meg arra jogosulatlan személyek.

 

Ezzel összhangban a Syncwell Kreatív Kft., mint adatkezelő a vonatkozó Európai Uniós és hazai jogszabályoknak megfelelően, kiemelten fontos elvként kezeli üzletpolitikája során a vele kapcsolatba kerülő személyek magánéletének és személyes adatai biztonságának védelmét.

 

A jelen „Adatvédelmi tájékoztató” célja az, hogy bemutassa: a Syncwell Kreatív Kft., mint adatkezelő szervezet milyen esetekben, miért és miként kezeli a természetes személyek személyes adatait. Ezzel összefüggésben jelen „Adatvédelmi tájékoztató” tartalmazza:

–             az adatvédelmi jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb fogalom-meghatározásokat,

–             a Syncwell Kreatív Kft., mint adatkezelő kilétének meghatározását,

–             az adatkezelés irányelveit,

–             az adatkezelés céljait és jogalapjait,

–             az érintett személyek jogait és a joggyakorlásuk lehetőségeit.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Syncwell Kreatív Kft., mint adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A Syncwell Kreatív Kft., mint adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy az Adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

 

A weboldal üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A jelen dokumentum a weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

 

Fogalom-meghatározások

Jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya alatt az alábbi fogalmakat az itt meghatározott értelemben használjuk:

 • személyes adat: egy természetes személlyel kapcsolatba hozható, vele azonosítható adat, információ. Személyes adat különösen a személy neve, azonosító jele, valamint fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ, valamint az adatból levonható, az adott személyre vonatkozó következtetés is;

 

 • adatkezelés: a személyes adaton végzett bármilyen művelet. Adatkezelési műveleten tipikusan a következőket értjük:
 • az adatok felvételét, rögzítését, gyűjtését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, felhasználását, lekérdezését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, összekapcsolását, zárolását, törlését, megsemmisítését és további felhasználásának megakadályozását,
 • fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítését,
 • az érintett személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujjlenyomat) rögzítését, tagolását;

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződés alapján adatok feldolgozását végzi, az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul.

 

Az adatkezelés irányelvei

A Syncwell Kreatív Kft., mint adatkezelő nevében kijelentjük, hogy a jelen „Adatkezelési tájékoztató”-ban foglaltak szerint végezzük a személyes adatok kezelését, betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbi alapelveinkre.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük.

A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük.

Figyelünk arra, hogy a személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen.

A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága – ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazzuk.

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben Ön nem veszi igénybe szolgáltatásainkat, hanem csak látogatója a weboldalnak, akkor az adatkezelési szabályok nem terjednek ki Önre.

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

 

Visszahívás kérése a weboldalon

A visszahívás kérése során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). Ez a szolgáltatás igénybevételének nem feltétele.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét és telefonszámát kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozói

A kezelt adatokhoz csak az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak és a rendszergazda férhet hozzá.

 

Az ingyenes futár megrendelése a weboldalon

Az ingyenes futár megrendelése esetén a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét, az alkatrész futárnak történő átadási helyét és időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

Az adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozói

A kezelt adatokhoz csak az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak és a rendszergazda férhet hozzá.

 

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozói

A kezelt adatokhoz csak az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak, a könyvelést végző munkatársak és a rendszergazda férhetnek hozzá.

 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján 3 évig őrizzük meg [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, ha viszont hozzánk fordul, akkor a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozói

A kezelt adatokhoz csak az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak és a rendszergazda férhet hozzá.

 

További adatkezelések

Amennyiben az Syncwell Kreatív Kft., mint adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15.§ (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

A személyes adatok tárolása

A személyes adatok tárolási módja kizárólag elektronikus. A személyes adatok tárolása először a megbízott tárhelyszolgáltató adatbázisában, ezt követően pedig a kardanjavitas@gmail.com címhez tartozó elektronikus postafiókban történik, ahonnan az ott biztosított tárhely megtelését követően áttöltésre és mentésre kerül az SYNCWELL KREATÍV Kft., mint adatkezelő által megbízott tárhelyszolgáltató részéről erre a célra biztosított és elkülönítetten kezelt mentési adattartományba.

A személyes adat módosítása vagy törlése kezdeményezhető az adatvédelmi viszonyok kapcsolattartójának írt e-mail üzenetben: kardanjavitas@gmail.com.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érrintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az érintettet e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett személy által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesíthet bennünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az érintett érdekében mindent megteszünk a jogszerűség érdekében.

Felhívjuk azonban szíves figyelmét arra, hogy amennyiben Ön a jogaival élni kíván, az az Ön személyes azonosításával jár együtt, valamint az SYNCWELL KREATÍV Kft., mint adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az SYNCWELL KREATÍV Kft., mint adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az SYNCWELL KREATÍV Kft., mint adatkezelő e-mail fiókjában elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen „Adatvédelmi tájékoztató”-ban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb harminc (30) napon belül válaszolja meg az SYNCWELL KREATÍV Kft., mint adatkezelő.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az SYNCWELL KREATÍV Kft., mint adatkezelő valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítheti erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL https://naih.hu

 

Hivatali kapu

Rövid név: NAIH

KR ID: 429616918

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az SYNCWELL KREATÍV Kft., mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az SYNCWELL KREATÍV Kft., mint adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

 

 

Vissza a kezdőlapra