Általános Szerződési Feltételek

Az elektronikus úton történő szerződéskötésre irányadó általános szerződési feltételek (eÁSZF)
elfogadásának időpontja: 2024. március hó 13. napja


Szolgáltató (mint vállalkozás)
Név: SyncWell Kreatív Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-340872
Levelezési cím, panaszkezelés: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
E-mail: kardanjavitas@gmail.com
Telefonszám: +36/70-673-4444
Weboldal: https://kardanjavitas.hu/; https://www.feltengelyfelujitas.hu/; https://turbo24.hu; https://gombfejfelujitas.hu/

Fogalom-meghatározások
Szolgáltatás: az Ön által most felkeresett weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon értékesítésre kínált szolgáltatás – beleértve a javítást, felújítást, valamint az alkatrészek elszállítását és visszaszállítását, továbbá az alkatrészek értékesítését is.
Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Szolgáltató: a Szolgáltatás nyújtója, alkatrész értékesítése esetén az alkatrészt a Fogyasztónak ellenszolgáltatásért kínáló és eladó gazdálkodó szervezet.
Honlap: az Ön által most felkeresett weboldal, illetve weboldalak, amely / amelyek az ajánlattételre és a szerződés megkötésére szolgál(nak).
Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között a Honlap, továbbá telefonon történő megállapodás és esetlegesen kapcsolódó elektronikus levelezés (e-mail) igénybevételével létrejövő, a Szolgáltatás igénybevételére irányuló vállalkozási szerződés.
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az
internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Szolgáltatás vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak (pl. telefon, e-mail).
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (pl. javítóműhely, alkatrész importőr stb.).
Megrendelő/Ön: a Honlapon, telefonon keresztül vagy elektronikus levelezés (e-mail üzenetváltás) útján az ajánlatot elfogadó és ezáltal szerződést kötő személy.
Jótállás: a Fogyasztó és a Szolgáltató között kötött szerződések esetén (a továbbiakban:
fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.
Vállalási díj: a Szolgáltatásokért fizetendő, tipikusan pénzbeli ellenszolgáltatás.

Irányadó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, – 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
 • 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az Szolgáltatások adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló,
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a Megrendelő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az eÁSZF hatálya és elfogadása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen weboldalban vagy a jelen szerződéses feltételekben leírt egyéb módon (telefonon vagy e-mail útján) történő vásárláshoz, javítás / felújítás megrendeléséhez kapcsolódó, elektronikus úton történő szerződéskötésre irányadó különös szerződési feltételek (a továbbiakban: eÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen eÁSZF az Önt és a bennünket illető jogokat és terhelő kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen eÁSZF rendelkezéseit, mert az ebben foglaltak Önre is kötelező érvénnyel bírnak. A jelen eÁSZF megismerése az Ön felelőssége, ennek elmulasztása kizárólag Önt terheli.

A szerződés nyelve és a szerződés formája
A jelen eÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen eÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Szolgáltató nem iktatja, nyilvántartási számot ezekhez nem rendel és nem tartja ezeket nyilván.

Árak
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os általános forgalmi adót. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a Szolgáltatásra, de szerződést még nem
kötöttek a felek, úgy az eÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Szolgáltató.

Eljárás hibás ár esetén

Elektronikusan átadott szövegtervezet – az elektronikus úton történő szerződéskötésre irányadó általános szerződési
feltételek (eÁSZF) felhasználására kizárólagosan jogosított a Syncwell Kreatív Kft.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Szolgáltatás esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Szolgáltatás).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a Szolgáltatás valós áron történő igénybevételének lehetőségét, amely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az adott Szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
A fogyasztó az igénybevett Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
E-mail: kardanjavitas@gmail.com
Telefonszám: +36/70-673-4444
Weboldal: https://kardanjavitas.hu/

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek (így a teljesítésben közreműködő alvállalkozók, a teljesítési segédek) a Szolgáltatás Fogyasztók részére történő üzletszerű nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig
az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet a Megrendelő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos
és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

I. Fogyasztóvédelmi eljárás
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

II. Bírósági eljárás
Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezései szerint.

III. Békéltető testületi eljárás
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és
középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is
eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.
  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a
  fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
  Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
  A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
  http://www.bekeltetes.hu
  A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
  https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

IV. Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Szolgáltatással vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha a jelen eÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a jelen eÁSZF, mint szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó érvényes jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatónak nincsen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A Szolgáltatások lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A Honlapon az igénybe vehető Szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes Szolgáltatásoknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt vagy szóban megadott adatok módosítására (pl. a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön felelőssége a bevitt / megadott adatok pontosbevitele / rögzítése / megadása, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül teljesítésére a megrendelt Szolgáltatás, valamint annak számlázása, illetve a szállítás. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Fogyasztó vagy a Vállalkozás, mint megrendelő / vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a hibás adat kijavítását. A hibás adat kijavítását Ön a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött e-mail üzenettel vagy telefonhívással jelezheti a Szolgáltató felé.

A honlap és a Szolgáltatások igénybevétele használata
A Szolgáltatásaink megrendelése a weboldalon történő előzetes regisztrációhoz nem kötött.

I. Átvizsgálás, árajánlat
I.1. Megrendelést megelőzően a gépjárműből a Fogyasztó / Vállalkozás (a továbbiakban egységesen: Megrendelő) vagy a Fogyasztó által megbízott harmadik személy által kiszerelt és a Szolgáltatóhoz beszállított alkatrészt a Szolgáltató által erre feljogosított szakember megvizsgálja, aki a hibafelvétel után meghatározza a javítási / felújítási szolgáltatás technikai kivitelezésének módját, időigényét és várható költségét, az ehhez szükséges alkatrészeket és felhasználandó segédanyagokat. Ezek figyelembevételével a Szolgáltató a Megrendelő számára írásos ajánlatot készít vagy szóbeli ajánlatot tesz, amely magában foglalja a Szolgáltatás lényegét, továbbá a vállalási díjat és a vállalt teljesítési határidőt is.
I.2. Amennyiben Megrendelő elfogadja az előzetes kalkulációt, tevékenységünk jellegéből adódóan, annak megfelelő koordinálása érdekében az alkatrész javítási munkáját előzetes egyeztetés után előjegyzésbe vesszük. Az előjegyzésbe vétel történhet személyesen, telefonon vagy elektronikus úton.
I.3. A javítás alkalmával sor kerülhet az alkatrész teljes vagy részleges megbontására, valamint – szükség szerint – videófelvételek készítésére. Amennyiben a felmérés eredménye alapján további pótmunkák elvégzése szükséges az alkatrész javításához, úgy erről a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt és újra egyeztet a Megrendelővel, tájékoztatja a pótmunkaként felmerült javítás várható pótdíjáról, mértékéről, módjáról, idejéről, egyben pontosítva a korábbi árajánlatot.
I.4. Ha az ilyen módon elkészült árajánlat után Megrendelő a szükséges munkák elvégzését mégsem kéri, úgy a megbontott alkatrészek összeszerelését a Szolgáltató már nem végzi el, hanem az alkatrészt a szétszerelt állapotban visszaszolgáltatja a
Megrendelőnek. Megrendelő az átvizsgálás díját ebben az esetben köteles a Szolgáltatónak megfizetni.
I.5. Amennyiben Megrendelő az árajánlatot elfogadja, ezzel az elfogadással, mint ráutalómagatartással megrendeli Szolgáltatótól a javítási munka elvégzését. Szolgáltató a teljesítését kivételesen díjelőleg kifizetéséhez kötheti, amelyről előzetesen értesítenie kell a Megrendelőt.
I.6. Szolgáltató az ajánlat szerinti munka elvégzését megtagadhatja, ha

 • Megrendelő az általa a Szolgáltatótól korábban megrendelt szolgáltatás ellenértékét még nem fizette meg,
 • a feltárás során olyan hibák merülnek fel, amelyet a Szolgáltatónak nem áll módjában kijavítani időbeli vagy egyéb (elsősorban technikai-műszaki) akadályok miatt,
 • a Megrendelő minősíthetetlen magatartást tanúsít.

II. A Szolgáltatás teljesítése
II.1. Szolgáltató az alkatrész javítását, illetve javíttatását a legjobb tudása szerint, szakszerűen, a szakma szabályainak megfelelően, a legmagasabb színvonalon, képzett szakembereivel végzi vagy végezteti el.
II.2. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, amennyiben a munka elvégzése során azt tapasztalja, hogy olyan, a megrendelt javítással összefüggésben levő munka elvégzése válik szükségessé, amely az árajánlat elkészítésekor még nem volt ismert, illetve annak kijavításával a szolgáltatás várható díja emelkedik. Ezt a munkát Szolgáltató csak külön megrendelésre végezheti el, új elkészülési határidő megjelölése mellett.

II.3. Amennyiben Szolgáltató a munka végzése során olyan előre nem látott hibát fedez fel, amely a megrendelt javítási munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez az üzembiztonságot, közlekedésbiztonságot érinti-e vagy sem, köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos többletköltségekről Megrendelőt értesíteni. Ezt a munkát Szolgáltató csak külön megrendelésre végezheti el, új elkészülési határidő megjelölése mellett.
II.4. Az előzőekben leírtak figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén, az ilyen szempontból hibás alkatrész Megrendelőnek történő átadásakor Szolgáltató köteles Megrendelő figyelmét felhívni az esetleges balesetveszélyre.
II.5. A Szolgáltatást Felek megegyezően akkor tekintik elkészültnek, amikor az árajánlatban szereplő összes hiba kijavításra került, illetve az időközben felmerült hibák javítása – amennyiben Megrendelő megrendelte azokat – megtörtént.
II.6. Szolgáltató a vállalt munka befejezéséről rövid úton értesíti a Megrendelőt és számára a kijavított alkatrészt visszaszolgáltatja, Megrendelő pedig a kijavított alkatrészt köteles az előre egyeztetett időpontban átvenni. Átvételkor Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt az elkészült munkáról, a későbbi karbantartási teendőkről, illetve azokról az eljárásokról, melyeket Megrendelőnek célszerű betartania az alkatrész beépítése során az elvégzett javítási munka, mint igénybe vett Szolgáltatás minőségének megtartása, illetve a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében.
II.7. Szolgáltató az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatot állít ki és ad át Megrendelőnek.
II.8. Szolgáltató az alkatrészt a végszámla kifizetéséig jogosult visszatartani.
II.9. Amennyiben Megrendelő a készre-jelentéstől számított tíz (10) naptári napon belül a kijavított alkatrészt nem veszi át, úgy Szolgáltató a felelős őrzésében tartott alkatrészre tárolási díj felszámolására jogosult, amelynek díja megkezdett naptári naponként három ezer forint (3.000,- Ft). Amennyiben Megrendelő vagy megbízottja a postai kézbesítési bizonyítvánnyal megküldött papír alapú készre-jelentés ellenére az alkatrészt egy (1) hónapon belül nem veszi át, úgy Szolgáltató a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményezhet a Megrendelővel szemben.

III. Árak, fizetési feltételek
III.1. A Szolgáltatás munkadíja átalánydíjban kerül megállapításra, amely csak
Megrendelő külön és kifejezett kérésére kerül részletezésre.
III.2. Az átalánydíj bruttó összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót.
III.3. Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. A kiadott árajánlat húsz (20) naptári napig érvényes.
III.4. A munkavégzés során felmerült, addig nem ismert hibák javítására megadott árak, amennyiben Megrendelő elfogadja azokat és ezen hibák javítását megrendeli, növelik az eredeti árajánlat összegét. A továbbiakban a megemelt összegű árajánlat számít a fizetési elszámolás alapjául.
III.5. Az előlegszámla, a részszámlák, illetve a végszámla kiegyenlítése történhet készpénzben vagy banki átutalással a Szolgáltató által megadott bankszámlára.

IV. Felelősségvállalás, jótállás
IV.1. A Szolgáltatás teljesítésekor, azaz az alkatrész visszaszállításának időpontjában a Megrendelő vagy az átvevő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, majd az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Szolgáltatónak már nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény másolati példánya mindenkor Megrendelőé, akinek ez egyúttal a megrendelt Szolgáltatás teljesítését igazoló elismervényeként is szolgál. Ha Ön az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a kiszállítást végző futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért nem tudunk helytállást vállalni.
IV.2. Az üzembiztonságot, a közlekedési biztonságot, vagy a megrendelt munka eredményét veszélyeztető meghibásodás szükséges javításának meg nem rendelése esetén, az ilyen szempontból hibásnak minősülő alkatrész Megrendelőnek történő
átadásakor Szolgáltató köteles közölni, hogy milyen meghibásodást észlelt.
IV.3. A Szolgáltatás teljesítésekor, azaz az alkatrész visszaszállításának időpontjában a Szolgáltató írásban kiállított jótállási jegyet küld meg a Megrendelőnek, amely tartalmazza a javításhoz felhasznált alkatrészek és anyagok felsorolását, valamint a jótállás kezdő napját is.
IV.4. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások bejelentését Megrendelőnek írásban kell megtennie a számla és érvényes jótállási jegy egyidejű bemutatásával.
IV.5. Megrendelő az esetleges hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos előírásai szerint. Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt jótállási feltételek alapján, a megjelölt jótállási időn belül kezdeményezheti a hibásan vagy hiányosan elvégzett munka kijavítását vagy az elvégzett munka során keletkezett, a munkavégzésből adódó további hiba díjmentes kijavítását abban az esetben, ha a
kijavított alkatrész gépjárműbe történő visszaszerelését erre feljogosított szakember vagy szakműhely végezte el, továbbá az észlelt meghibásodás egyértelműen és kizárólag Szolgáltató hibájából keletkezett. Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni, de a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatosságtól függetlenül megilletik.

IV.5. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha

 • a beépített alkotórészt vagy segédanyagot a Megrendelő biztosította (hozta),
 • a javított alkatrészt a Szolgáltatón vagy a Szolgáltató megbízottján kívül más megbontja, átalakítja, javítja,
 • a hiba szakszerűtlen járműhasználat, illetve kezelés következménye.

Szakszerűtlen járműhasználatnak vagy kezelésnek minősül különösen az, ha a megrendelő a gépkocsira előirt átvizsgálásokat, karbantartási műveleteket egyáltalán nem vagy nem a megadott kilométer-határ elérésekor végezteti el, továbbá amennyiben a gépjárművet nem a gyártómű által a kezelési utasításban megadottak szerint, szakszerűtlenül üzemeltették, így például versenyzésre használták vagy rendszeresen túlterhelték.
Tehergépjármű esetében ezek ellenőrzéséhez a Szolgáltató saját döntése szerint jogosult bekérni a Megrendelőtől az elektronikus tachográfokból kinyomtatott adatokat.
Mezőgazdasági munkagép esetében a Szolgáltató jogosult bekérni a jármű gépkönyvét és a javított alkatrész beépítéséről kiállított szerviz igazolást is.
IV.6. A hibás teljesítés miatt javítandó alkatrésznek a Szolgáltató erre kijelölt javítóműhelyéhez történő beszállításáról Megrendelő köteles gondoskodni. Szolgáltató jótállási kötelezettségének saját telephelyén vagy az általa kijelölt, erre megbízott alvállalkozója javítóműhelyében tesz eleget. Szolgáltató a szállítási költségek utólagos megtérítését csak abban az esetben vállalja át Megrendelőtől a részére átadott, szállítási díjról szóló számla alapján, amennyiben a Megrendelő szavatossági kifogását elfogadja.
IV.7. Ha Megrendelő a kijavítást nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, amelyről Feleknek egyeztetniük kell egymással.
IV.7. Megrendelő az esetleges szavatossági kifogásait köteles a hiba észlelése után lehetőleg azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított három (3) munkanapon belül Szolgáltatóval közölni és köteles hozzá az alkatrészt visszaszállítani. Szolgáltató köteles a hozzá vagy az általa kijelölt javítóműhelyhez beszállított, javítással érintett alkatrészt a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb három (3) munkanapon belül megvizsgálni és ha a szavatossági igény megalapozott, úgy azt a jótállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kezelni, így köteles intézkedni a szavatossági hiba kijavítására vagy a beépített alkatrész, segédanyag kicserélésre.
IV.9. Amennyiben a reklamáció okát a Megrendelő által elfogadott határidőn belül alkatrész- illetve anyaghiány miatt a Szolgáltató nem tudja megszüntetni, úgy erről Megrendelőt tájékoztatja és a Felek újabb határidőt tűznek ki közös megegyezéssel.
IV.10. A teljesítés akkor tekinthető hibásnak, ha a jelzett, illetve munkafelvétel során feltárt hibák alapján megrendelt javításokat egyértelműen bizonyítható módon Szolgáltató nem vagy rosszul végezte el, ennek ellenére azonban az elvégzett munka ellenértékét a végszámlában felszámította.
IV.11. Nem tekinthető hibásnak a teljesítés, ha a felmérés, megbontás során Szolgáltató olyan hibát észlel, ami a hibafelvétel alkalmával nem volt egyértelműen és teljes bizonyossággal megállapítható, és Megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását nem rendelte meg.

V. Záró rendelkezések
V.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátása érdekében együttműködnek egymással. A szerződéssel, illetve a szerződésből folyó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő vitákat elsősorban egymás közti egyeztetés útján rendezik. Amennyiben az egyeztetés a Felek között nem jár eredménnyel, úgy a Felek kikötik, hogy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság vagy nemperes eljárás esetén az ennek megfelelő
közjegyző eljárásának vetik alá magukat.
V.2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a jelen eÁSZF-et és ettől kezdődően az oldalt felkereső látogató felelőssége az, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes eÁSZF-et.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megkeresése megérkezett és rögzítésre került, de ez a visszaigazolás nem minősül ajánlatnak. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Fizetési módok

Banki átutalással
A Szolgáltatások ellenértékét banki átutalással fizetheti ki.

Utánvétel
Amennyiben a Szolgáltatás árát a kijavított alkatrész tartalmazó csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az „Utánvétel” fizetési módot. Ebben az esetben a Szolgáltatás ellenértékét a kézbesítéskor készpénzben vagy bankkártyával fizetheti ki. A következő kártyákkal lehet fizetni: Mastercard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi).

Felhívjuk szíves figyelmét arra, miszerint a Szolgáltató székhelyén, illetve telephelyein kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.

Átvételi módok, átvételi díjak
A Szolgáltatások személyes átvételére is van lehetőség a Szolgáltató székhelyén. A Megrendelő részére a megrendelt Szolgáltatást az Szolgáltató szerződött fuvarozói kézbesítik a megadott címre hétfőtől péntekig, reggel 8 óra és este 20 óra között a Megrendelő előzetes értesítése mellett.

Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb harminc (30) nap, de a Szolgáltató minden esetben egyedileg jelöli meg a teljesítésre vállalt határidőt. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő köteles legalább három (3) munkanapos póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül sem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt Szolgáltatást, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Szolgáltatás nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a megrendelés teljesítését a vállalási ár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Szolgáltató visszatarthatja a Szolgáltatás átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Szolgáltatás árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Szolgáltatás esetén Megrendelő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vállalási ár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató az ár kiegészítésére hívhatja fel a Megrendelőt.

Külföldre történő értékesítés kizárása
A Szolgáltató Magyarország területén kívül az általa egyedileg meghatározott országokba is értékesíti Szolgáltatásait és teljesíti vállalásait.

Fogyasztói tájékoztató
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint nem illeti meg elállási jog a fogyasztót szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után. Erre figyelemmel tehát Szolgáltató a Fogyasztók elállási jogát ebben az esetben kizárja.

A Szolgáltatások megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztói szerződésekre vonatkozóan

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült
A Fogyasztói tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő Megrendelőkre vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülő vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben szerepelnek.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés esetében

A Szolgáltatásnak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Szolgáltatásnak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel,
 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Szolgáltató tudomására hozott, és amelyet az Szolgáltató elfogadott,
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – továbbá- a szerződés tárgyát képező Szolgáltatásnak

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír,
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság
 • tekintetében -, amely azonos típusú Szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve az Szolgáltató, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt Megrendelő más személy az Szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését,
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást – és
 • meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

A Szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Szolgáltató bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie,
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Szolgáltató adott okot.
Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a Szolgáltatás és a digitális elemeket tartalmazó Szolgáltatás teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már a Szolgáltatás teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az Szolgáltatás természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A Szolgáltatások megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő Megrendelők esetében Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Szolgáltató adott okot.